Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

dòng chảy :: hoạt động :: Trống:: Đính kèm

#include <array_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Trống .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

init_ = false
bool

Chức năng công cộng

Init (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu True, khởi tạo tensor trả về với giá trị mặc định là dtype.

Thuộc tính công khai

trong đó_

bool tensorflow::ops::Empty::Attrs::init_ = false

Chức năng công cộng

Trong đó

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Empty::Attrs::Init(
  bool x
)

Nếu True, khởi tạo tensor trả về với giá trị mặc định là dtype.

Nếu không, việc triển khai được miễn phí không khởi tạo nội dung của tensor.

Mặc định thành sai