dòng chảy căng:: ôi:: Trống:: Attr

#include <array_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Empty .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

init_ = false
bool

Chức năng công cộng

Init (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu Đúng, hãy khởi tạo tenxơ được trả về với giá trị mặc định là dtype.

Thuộc tính công khai

trong đó_

bool tensorflow::ops::Empty::Attrs::init_ = false

Chức năng công cộng

Trong đó

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Empty::Attrs::Init(
  bool x
)

Nếu Đúng, hãy khởi tạo tenxơ được trả về với giá trị mặc định là dtype.

Mặt khác, việc triển khai miễn phí không khởi tạo nội dung của tensor.

Mặc định là sai