dòng chảy :: hoạt động :: EncodeBase64 :: Đính kèm

#include <string_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho EncodeBase64 .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

pad_ = false
bool

Chức năng công cộng

Pad (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Bool cho dù đệm được áp dụng ở các đầu.

Thuộc tính công khai

tập giấy_

bool tensorflow::ops::EncodeBase64::Attrs::pad_ = false

Chức năng công cộng

Tập giấy

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EncodeBase64::Attrs::Pad(
  bool x
)

Bool cho dù đệm được áp dụng ở các đầu.

Mặc định thành sai