dòng chảy căng:: ôi:: Bình đẳng:: Attr

#include <math_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Equal .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

incompatible_shape_error_ = true
bool

Chức năng công cộng

IncompatibleShapeError (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là đúng.

Thuộc tính công khai

không tương thích_shape_error_

bool tensorflow::ops::Equal::Attrs::incompatible_shape_error_ = true

Chức năng công cộng

Hình dạng không tương thíchLỗi

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Equal::Attrs::IncompatibleShapeError(
  bool x
)

Mặc định là đúng.