dòng chảy :: hoạt động :: Công bằng:: Đính kèm

#include <math_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Bằng .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

incompatible_shape_error_ = true
bool

Chức năng công cộng

IncompatibleShapeError (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Giá trị mặc định là true.

Thuộc tính công khai

không tương thích_shape_error_

bool tensorflow::ops::Equal::Attrs::incompatible_shape_error_ = true

Chức năng công cộng

Không tương thíchShapeError

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Equal::Attrs::IncompatibleShapeError(
  bool x
)

Giá trị mặc định là true.