dòng chảy căng:: ôi:: Tập trung:: Attr

#include <array_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Gather .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

validate_indices_ = true
bool

Chức năng công cộng

ValidateIndices (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là đúng.

Thuộc tính công khai

xác thực_indices_

bool tensorflow::ops::Gather::Attrs::validate_indices_ = true

Chức năng công cộng

Xác thực chỉ số

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Gather::Attrs::ValidateIndices(
  bool x
)

Mặc định là đúng.