dòng chảy căng:: ôi:: Biểu đồFixedWidth:: Attr

#include <math_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho HistogramFixedWidth .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

dtype_ = DT_INT32
DataType

Chức năng công cộng

Dtype (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là DT_INT32.

Thuộc tính công khai

dtype_

DataType tensorflow::ops::HistogramFixedWidth::Attrs::dtype_ = DT_INT32

Chức năng công cộng

loại D

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::HistogramFixedWidth::Attrs::Dtype(
  DataType x
)

Mặc định là DT_INT32.

,

dòng chảy căng:: ôi:: Biểu đồFixedWidth:: Attr

#include <math_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho HistogramFixedWidth .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

dtype_ = DT_INT32
DataType

Chức năng công cộng

Dtype (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là DT_INT32.

Thuộc tính công khai

dtype_

DataType tensorflow::ops::HistogramFixedWidth::Attrs::dtype_ = DT_INT32

Chức năng công cộng

loại D

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::HistogramFixedWidth::Attrs::Dtype(
  DataType x
)

Mặc định là DT_INT32.