dòng chảy căng:: ôi:: MatMul:: Attr

#include <math_ops.h>

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho MatMul .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

transpose_a_ = false
bool
transpose_b_ = false
bool

Chức năng công cộng

TransposeA (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu đúng, "a" được hoán vị trước khi nhân.
TransposeB (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu đúng, "b" được hoán vị trước khi nhân.

Thuộc tính công khai

chuyển vị_a_

bool tensorflow::ops::MatMul::Attrs::transpose_a_ = false

chuyển vị_b_

bool tensorflow::ops::MatMul::Attrs::transpose_b_ = false

Chức năng công cộng

Chuyển vịA

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MatMul::Attrs::TransposeA(
  bool x
)

Nếu đúng, "a" được hoán vị trước khi nhân.

Mặc định là sai

Chuyển đổiB

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MatMul::Attrs::TransposeB(
  bool x
)

Nếu đúng, "b" được hoán vị trước khi nhân.

Mặc định là sai