dòng chảy :: hoạt động :: MatMul :: Đính kèm

#include <math_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho MatMul .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

transpose_a_ = false
bool
transpose_b_ = false
bool

Chức năng công cộng

TransposeA (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu đúng, "a" được hoán vị trước phép nhân.
TransposeB (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu đúng, "b" được hoán vị trước phép nhân.

Thuộc tính công khai

transpose_a_

bool tensorflow::ops::MatMul::Attrs::transpose_a_ = false

transpose_b_

bool tensorflow::ops::MatMul::Attrs::transpose_b_ = false

Chức năng công cộng

TransposeA

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MatMul::Attrs::TransposeA(
  bool x
)

Nếu đúng, "a" được hoán vị trước phép nhân.

Mặc định thành sai

TransposeB

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MatMul::Attrs::TransposeB(
  bool x
)

Nếu đúng, "b" được hoán vị trước phép nhân.

Mặc định thành sai