Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

dòng chảy :: hoạt động :: MaxPool :: Đính kèm

#include <nn_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho MaxPool .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

data_format_ = "NHWC"
StringPiece

Chức năng công cộng

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Chỉ định định dạng dữ liệu của dữ liệu đầu vào và đầu ra.

Thuộc tính công khai

data_format_

StringPiece tensorflow::ops::MaxPool::Attrs::data_format_ = "NHWC"

Chức năng công cộng

DataFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPool::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Chỉ định định dạng dữ liệu của dữ liệu đầu vào và đầu ra.

Với định dạng mặc định "NHWC", dữ liệu được lưu trữ theo thứ tự: [batch, in_height, in_width, in_channels]. Ngoài ra, định dạng có thể là "NCHW", thứ tự lưu trữ dữ liệu của: [batch, in_channels, in_height, in_width].

Mặc định là "NHWC"