dòng chảy căng:: ôi:: Điểm kiểm tra MergeV2:: Attr

#include <io_ops.h>

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho MergeV2Checkpoints .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

delete_old_dirs_ = true
bool

Chức năng công cộng

DeleteOldDirs (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
xem ở trên.

Thuộc tính công khai

xóa_old_dirs_

bool tensorflow::ops::MergeV2Checkpoints::Attrs::delete_old_dirs_ = true

Chức năng công cộng

XóaCũDirs

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MergeV2Checkpoints::Attrs::DeleteOldDirs(
  bool x
)

xem ở trên.

Mặc định là đúng