Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

dòng chảy :: hoạt động :: NonMaxSuppressionV4 :: Đính kèm

#include <image_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho NonMaxSuppressionV4 .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

pad_to_max_output_size_ = false
bool

Chức năng công cộng

PadToMaxOutputSize (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu đúng, sản lượng selected_indices được đệm để có độ dài max_output_size .

Thuộc tính công khai

pad_to_max_output_size_

bool tensorflow::ops::NonMaxSuppressionV4::Attrs::pad_to_max_output_size_ = false

Chức năng công cộng

PadToMaxOutputSize

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::NonMaxSuppressionV4::Attrs::PadToMaxOutputSize(
  bool x
)

Nếu đúng, sản lượng selected_indices được đệm để có độ dài max_output_size .

Giá trị mặc định là false.

Mặc định thành sai