Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

dòng chảy :: hoạt động :: NonMaxSuppression :: Đính kèm

#include <image_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho NonMaxSuppression .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

iou_threshold_ = 0.5f
float

Chức năng công cộng

IouThreshold (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Một phao biểu thị ngưỡng để quyết định xem các hộp có chồng chéo quá nhiều so với IOU hay không.

Thuộc tính công khai

iou_threshold_

float tensorflow::ops::NonMaxSuppression::Attrs::iou_threshold_ = 0.5f

Chức năng công cộng

IouThreshold

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::NonMaxSuppression::Attrs::IouThreshold(
  float x
)

Một phao biểu thị ngưỡng để quyết định xem các hộp có chồng chéo quá nhiều so với IOU hay không.

Mặc định là 0,5