dòng chảy căng:: ôi:: Phần tử thứ N:: Attr

#include <nn_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho NthElement .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

reverse_ = false
bool

Chức năng công cộng

Reverse (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Khi được đặt thành True, hãy tìm giá trị lớn thứ n trong vectơ và ngược lại.

Thuộc tính công khai

đảo ngược_

bool tensorflow::ops::NthElement::Attrs::reverse_ = false

Chức năng công cộng

Đảo ngược

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::NthElement::Attrs::Reverse(
  bool x
)

Khi được đặt thành True, hãy tìm giá trị lớn thứ n trong vectơ và ngược lại.

Mặc định là sai