Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

dòng chảy :: hoạt động :: Trình giữ chỗ :: Đính kèm

#include <array_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Trình giữ chỗ .

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()
PartialTensorShape

Chức năng công cộng

Shape (PartialTensorShape x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
(Tùy chọn) Hình dạng của tenxơ.

Thuộc tính công cộng

hình dạng_

PartialTensorShape tensorflow::ops::Placeholder::Attrs::shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()

Chức năng công cộng

Hình dạng

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Placeholder::Attrs::Shape(
  PartialTensorShape x
)

(Tùy chọn) Hình dạng của tenxơ.

Nếu hình dạng có 0 kích thước, thì hình dạng đó không bị giới hạn.

Mặc định là