dòng chảy căng:: ôi:: Ngăn chặnGradient:: Attr

#include <array_ops.h>

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho PreventGradient .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

message_ = ""
StringPiece

Chức năng công cộng

Message (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Sẽ được in ra lỗi khi ai đó cố gắng phân biệt thao tác này.

Thuộc tính công khai

tin nhắn_

StringPiece tensorflow::ops::PreventGradient::Attrs::message_ = ""

Chức năng công cộng

Tin nhắn

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PreventGradient::Attrs::Message(
  StringPiece x
)

Sẽ được in ra lỗi khi ai đó cố gắng phân biệt thao tác này.

Mặc định là ""