Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

dòng chảy :: hoạt động :: QuantizeAndDequantizeV3 :: Đính kèm

#include <array_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho QuantizeAndDequantizeV3 .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

axis_ = -1
int64
narrow_range_ = false
bool
range_given_ = true
bool
signed_input_ = true
bool

Chức năng công cộng

Axis (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là -1.
NarrowRange (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Giá trị mặc định là false.
RangeGiven (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Giá trị mặc định là true.
SignedInput (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Giá trị mặc định là true.

Thuộc tính công khai

trục_

int64 tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::axis_ = -1

phạm vi hẹp_

bool tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::narrow_range_ = false

range_given_

bool tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::range_given_ = true

sign_input_

bool tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::signed_input_ = true

Chức năng công cộng

Trục

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::Axis(
  int64 x
)

Mặc định là -1.

Phạm vi hẹp

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::NarrowRange(
  bool x
)

Giá trị mặc định là false.

RangeGiven

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::RangeGiven(
  bool x
)

Giá trị mặc định là true.

Đã ký tên

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::SignedInput(
  bool x
)

Giá trị mặc định là true.