dòng chảy :: hoạt động :: RandomShuffle :: Đính kèm

#include <random_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho RandomShuffle .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

seed2_ = 0
int64
seed_ = 0
int64

Chức năng công cộng

Seed (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu seed hoặc seed seed2 được đặt là khác 0, bộ tạo số ngẫu nhiên sẽ được tạo hạt giống đã cho.
Seed2 (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Một hạt giống thứ hai để tránh va chạm hạt.

Thuộc tính công khai

seed2_

int64 tensorflow::ops::RandomShuffle::Attrs::seed2_ = 0

hạt giống_

int64 tensorflow::ops::RandomShuffle::Attrs::seed_ = 0

Chức năng công cộng

Hạt giống

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RandomShuffle::Attrs::Seed(
  int64 x
)

Nếu seed hoặc seed seed2 được đặt là khác 0, bộ tạo số ngẫu nhiên sẽ được tạo hạt giống đã cho.

Nếu không, nó được gieo bởi một hạt ngẫu nhiên.

Mặc định là 0

Seed2

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RandomShuffle::Attrs::Seed2(
  int64 x
)

Một hạt giống thứ hai để tránh va chạm hạt.

Mặc định là 0