dòng chảy căng:: ôi:: GiảmTham gia:: Attr

#include <string_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho GiảmJoin .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

keep_dims_ = false
bool
separator_ = ""
StringPiece

Chức năng công cộng

KeepDims (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu True , giữ lại kích thước đã giảm với độ dài 1 .
Separator (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Dấu phân cách để sử dụng khi tham gia.

Thuộc tính công khai

giữ_dims_

bool tensorflow::ops::ReduceJoin::Attrs::keep_dims_ = false

dấu phân cách_

StringPiece tensorflow::ops::ReduceJoin::Attrs::separator_ = ""

Chức năng công cộng

Giữ Dims

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ReduceJoin::Attrs::KeepDims(
  bool x
)

Nếu True , giữ lại kích thước đã giảm với độ dài 1 .

Mặc định là sai

Dấu phân cách

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ReduceJoin::Attrs::Separator(
  StringPiece x
)

Dấu phân cách để sử dụng khi tham gia.

Mặc định là ""