Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

dòng chảy :: hoạt động :: ResourceScatterNdUpdate :: Đính kèm

#include <state_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ResourceScatterNdUpdate .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

use_locking_ = true
bool

Chức năng công cộng

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Một bool tùy chọn.

Thuộc tính công khai

use_locking_

bool tensorflow::ops::ResourceScatterNdUpdate::Attrs::use_locking_ = true

Chức năng công cộng

UseLocking

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceScatterNdUpdate::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

Một bool tùy chọn.

Mặc định là True. Nếu Đúng, bài tập sẽ được bảo vệ bằng một khóa; nếu không thì hành vi không được xác định, nhưng có thể ít biểu hiện sự cạnh tranh hơn.

Mặc định thành true