dòng chảy căng:: ôi:: ResourceScatterNdUpdate:: Attr

#include <state_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ResourceScatterNdUpdate .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

use_locking_ = true
bool

Chức năng công cộng

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Một bool tùy chọn.

Thuộc tính công khai

sử dụng_locking_

bool tensorflow::ops::ResourceScatterNdUpdate::Attrs::use_locking_ = true

Chức năng công cộng

Sử dụngKhóa

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceScatterNdUpdate::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

Một bool tùy chọn.

Mặc định là True. Nếu Đúng, nhiệm vụ sẽ được bảo vệ bằng khóa; mặt khác, hành vi không được xác định, nhưng có thể ít gây tranh cãi hơn.

Mặc định là đúng