dòng chảy :: hoạt động :: SetDiff1D :: Đính kèm

#include <array_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho SetDiff1D .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

out_idx_ = DT_INT32
DataType

Chức năng công cộng

OutIdx (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là DT_INT32.

Thuộc tính công khai

out_idx_

DataType tensorflow::ops::SetDiff1D::Attrs::out_idx_ = DT_INT32

Chức năng công cộng

OutIdx

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SetDiff1D::Attrs::OutIdx(
  DataType x
)

Mặc định là DT_INT32.