dòng chảy :: hoạt động :: SparseReduceSumSparse :: Đính kèm

#include <sparse_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho SparseReduceSumSparse .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

keep_dims_ = false
bool

Chức năng công cộng

KeepDims (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nếu đúng, hãy giữ lại các kích thước đã giảm với chiều dài 1.

Thuộc tính công khai

keep_dims_

bool tensorflow::ops::SparseReduceSumSparse::Attrs::keep_dims_ = false

Chức năng công cộng

KeepDims

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseReduceSumSparse::Attrs::KeepDims(
  bool x
)

Nếu đúng, hãy giữ lại các kích thước đã giảm với chiều dài 1.

Mặc định thành sai