dòng chảy căng:: ôi:: StringSplitV2:: Attr

#include <string_ops.h>

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho StringSplitV2 .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

maxsplit_ = -1
int64

Chức năng công cộng

Maxsplit (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Một int .

Thuộc tính công khai

maxsplit_

int64 tensorflow::ops::StringSplitV2::Attrs::maxsplit_ = -1

Chức năng công cộng

Chia tối đa

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringSplitV2::Attrs::Maxsplit(
  int64 x
)

Một int .

Nếu maxsplit > 0 , giới hạn phân chia kết quả.

Mặc định là -1