dòng chảy căng:: ôi:: TensorArrayConcat:: Attr

#include <data_flow_ops.h>

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho TensorArrayConcat .

Bản tóm tắt

Thuộc tính công khai

element_shape_except0_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()
PartialTensorShape

Chức năng công cộng

ElementShapeExcept0 (PartialTensorShape x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Hình dạng dự kiến ​​của một phần tử, nếu biết, ngoại trừ chiều thứ nhất.

Thuộc tính công khai

phần tử_shape_ngoại trừ0_

PartialTensorShape tensorflow::ops::TensorArrayConcat::Attrs::element_shape_except0_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()

Chức năng công cộng

Yếu tốHình dạngNgoại trừ0

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArrayConcat::Attrs::ElementShapeExcept0(
  PartialTensorShape x
)

Hình dạng dự kiến ​​của một phần tử, nếu biết, ngoại trừ chiều thứ nhất.

Được sử dụng để xác nhận hình dạng của các phần tử TensorArray . Nếu hình dạng này không được chỉ định đầy đủ thì việc ghép các TensorArray có kích thước bằng 0 là một lỗi.

Mặc định là