dòng chảy :: hoạt động :: TensorArrayGather :: Đính kèm

#include <data_flow_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho TensorArrayGather .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

element_shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()
PartialTensorShape

Chức năng công cộng

ElementShape (PartialTensorShape x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Hình dạng mong đợi của một phần tử, nếu biết.

Thuộc tính công khai

element_shape_

PartialTensorShape tensorflow::ops::TensorArrayGather::Attrs::element_shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()

Chức năng công cộng

ElementShape

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArrayGather::Attrs::ElementShape(
  PartialTensorShape x
)

Hình dạng mong đợi của một phần tử, nếu biết.

Được sử dụng để xác nhận hình dạng của các phần tử TensorArray . Nếu hình dạng này không được chỉ định đầy đủ, việc tập hợp các TensorArrays kích thước bằng không là một lỗi.

Mặc định là