Giúp bảo vệ Great Barrier Reef với TensorFlow trên Kaggle Tham Challenge

Tham chiếu API TFX

TensorFlow mở rộng

Xác nhận dữ liệu

Biến đổi

Phân tích mô hình

Phục vụ

Siêu dữ liệu ML

TFX Basic Shared Libraries ( tfx_bsl )