dòng chảy :: phục vụ :: ClassifierInterface

Đây là một lớp trừu tượng.

#include <classifier.h>

Giao diện bất khả tri kiểu mô hình để thực hiện phân loại.

Bản tóm tắt

Các triển khai cụ thể sẽ tồn tại cho các loại mô hình khác nhau (ví dụ: TensorFlow SavedModel) có thể chuyển đổi yêu cầu thành đầu vào dành riêng cho mô hình và biết cách chuyển đổi đầu ra thành một phân loại chung.

Người xây dựng và Người phá hủy

~ClassifierInterface ()

Chức năng công cộng

Classify (const ClassificationRequest & request, ClassificationResult *result)=0
virtual Status
Đưa ra một Yêu cầu phân loại, điền vào Kết quả phân loại cùng với kết quả.

Chức năng công cộng

Phân loại

virtual Status Classify(
  const ClassificationRequest & request,
  ClassificationResult *result
)=0

Đưa ra một Yêu cầu phân loại, điền vào Kết quả phân loại cùng với kết quả.

Thông tin chi tiết
Thông số
request
Yêu cầu đầu vào chỉ định mô hình / chữ ký để truy vấn cùng với tải trọng dữ liệu.
result
Các phân loại đầu ra sẽ được phổ biến.
Lợi nhuận
Một đối tượng trạng thái cho biết thành công hay thất bại.

~ ClassifierInterface

virtual  ~ClassifierInterface()=default