אופציות לדגימת מועמדים

סיכום

שיעורים

tensorflow :: ops :: AllCandidateSampler

מייצר תוויות לדגימת מועמדים עם התפלגות אונגרם נלמדת.

tensorflow :: ops :: ComputeAccidentalHits

מחשב את מזהי המיקומים במועמדים מדוגמים שתואמים תוויות אמיתיות.

tensorflow :: ops :: FixedUnigramCandidateSampler

מייצר תוויות לדגימת מועמדים עם התפלגות אונגרם נלמדת.

tensorflow :: ops :: LearnedUnigramCandidateSampler

מייצר תוויות לדגימת מועמדים עם התפלגות אונגרם נלמדת.

tensorflow :: ops :: LogUniformCandidateSampler

מייצר תוויות לדגימת מועמדים עם הפצה אחידה ביומן.

tensorflow :: ops :: UniformCandidateSampler

מייצר תוויות לדגימת מועמדים עם תפוצה אחידה.