เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: หน้าท้อง

#include <math_ops.h>

คำนวณค่าสัมบูรณ์ของเทนเซอร์

สรุป

เมื่อพิจารณาเทนเซอร์ x การดำเนินการนี้จะส่งคืนเทนเซอร์ที่มีค่าสัมบูรณ์ของแต่ละองค์ประกอบใน x ตัวอย่างเช่น ถ้า x เป็นองค์ประกอบอินพุต และ y เป็นองค์ประกอบเอาต์พุต การดำเนินการนี้จะคำนวณ \(y = |x|\)

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : y เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Abs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

งานสาธารณะ

หน้าท้อง

 Abs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const