เทนเซอร์โฟลว์ :: เอาท์พุท

#include <ops.h>

แสดงค่าเทนเซอร์ที่ผลิตโดยการ ดำเนินการ

สรุป

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

Output ()
Output (Node *n)
Output (Node *n, int32 index)
Output (const Operation & op, int32 index)

หน้าที่สาธารณะ

hash () const
uint64
index () const
int32
name () const
string
node () const
Node *
op () const
operator== (const Output & other) const
bool
type () const
DataType

หน้าที่สาธารณะ

เอาท์พุท

 Output()=default

เอาท์พุท

 Output(
  Node *n
)

เอาท์พุท

 Output(
  Node *n,
  int32 index
)

เอาท์พุท

 Output(
  const Operation & op,
  int32 index
)

กัญชา

uint64 hash() const 

ดัชนี

int32 index() const 

ชื่อ

string name() const 

โหนด

Node * node() const 

op

Operation op() const 

ตัวดำเนินการ ==

bool operator==(
  const Output & other
) const 

ชนิด

DataType type() const