dòng chảy :: hoạt động :: AccumulatorSetGlobalStep

#include <data_flow_ops.h>

Cập nhật bộ tích lũy với một giá trị mới cho global_step.

Tóm lược

Cảnh báo ghi nhật ký nếu giá trị của bộ tích lũy đã cao hơn new_global_step.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • xử lý: Tay cầm để tích lũy.
  • new_global_step: Giá trị global_step mới cần đặt.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

AccumulatorSetGlobalStep (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input new_global_step)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

AccumulatorSetGlobalStep

 AccumulatorSetGlobalStep(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input new_global_step
)

toán tử :: tensorflow :: Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const