เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: Asinh

#include <math_ops.h>

คำนวณไฮเพอร์โบลิกไซน์ผกผันของ x element-wise

สรุป

เมื่อพิจารณาถึงอินพุทเทนเซอร์ฟังก์ชันนี้จะคำนวณไฮเพอร์โบลิกไซน์ผกผันสำหรับทุกองค์ประกอบในเทนเซอร์ ทั้งอินพุตและเอาต์พุตมีช่วง [-inf, inf]

  x = tf.constant([-float("inf"), -2, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
  tf.math.asinh(x) ==> [-inf -1.4436355 -0.4812118 0.8813736 1.0159732 5.991471 9.903487 inf]
  

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์ y

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

Asinh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

หน้าที่สาธารณะ

Asinh

 Asinh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const