เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: Atan2

#include <math_ops.h>

คำนวณอาร์กแทนเจนต์ขององค์ประกอบ y/x ชาญฉลาดโดยเคารพสัญญาณของอาร์กิวเมนต์

สรุป

นี่คือมุม ([-,]) เช่น [x = r ()] และ [y = r ()] โดยที่ (r = (x ^ 2 + y ^ 2))

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

Atan2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input y, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
z

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

หน้าที่สาธารณะ

Atan2

 Atan2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input y,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const