เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: อะทัน2

#include <math_ops.h>

คำนวณอาร์กแทนเจนต์ขององค์ประกอบ y/x โดยคำนึงถึงสัญญาณของการโต้แย้ง

สรุป

นี่คือมุม ( [-, ] ) โดยที่ [ x = r () ] และ [ y = r () ] โดยที่ (r = (x^2 + y^2) )

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : z เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Atan2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input y, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
z

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

งานสาธารณะ

อะทัน2

 Atan2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input y,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const