เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: Betainc

#include <math_ops.h>

คำนวณอินทิกรัลเบต้าที่ไม่สมบูรณ์ตามปกติ \(I_x(a, b)\)

สรุป

อินทิกรัลเบต้าที่ไม่สมบูรณ์ตามปกติถูกกำหนดให้เป็น:

\(I_x(a, b) = {B(x; a, b)}{B(a, b)}\)

ที่ไหน

\(B(x; a, b) = ^x t^{a-1} (1 - t)^{b-1} dt\)

คือฟังก์ชันเบต้าที่ไม่สมบูรณ์และ \(B(a, b)\) เป็นฟังก์ชันเบต้าที่ สมบูรณ์

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

Betainc (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
z

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

หน้าที่สาธารณะ

Betainc

 Betainc(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input b,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const