เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ControlTrigger

#include <control_flow_ops.h>

ไม่ทำอะไรเลย

สรุป

ทำหน้าที่เป็นทริกเกอร์ควบคุมสำหรับการตั้งเวลา

มีประโยชน์ในการเป็นตัวยึดสำหรับขอบควบคุมเท่านั้น

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • การ Operation สร้างขึ้น

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

ControlTrigger (const :: tensorflow::Scope & scope)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

หน้าที่สาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

ControlTrigger

 ControlTrigger(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: การดำเนินการ

 operator::tensorflow::Operation() const