เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: คอส

#include <math_ops.h>

คำนวณ cos ขององค์ประกอบ x ตามลำดับ

สรุป

เมื่อพิจารณาอินพุตเทนเซอร์ ฟังก์ชันนี้จะคำนวณโคไซน์ของทุกองค์ประกอบในเทนเซอร์ ช่วง อินพุต คือ (-inf, inf) และช่วงเอาต์พุตคือ [-1,1] หากอินพุตอยู่นอกขอบเขต จะส่งคืนค่า nan

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
  tf.math.cos(x) ==> [nan -0.91113025 0.87758255 0.5403023 0.36235774 0.48718765 -0.95215535 nan]
  

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : y เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Cos (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

งานสาธารณะ

คอส

 Cos(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const