เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: โคช

#include <math_ops.h>

คำนวณโคไซน์ไฮเปอร์โบลิกขององค์ประกอบ x

สรุป

เมื่อพิจารณาอินพุตเทนเซอร์ ฟังก์ชันนี้จะคำนวณโคไซน์ไฮเปอร์โบลิกของทุกๆ องค์ประกอบในเทนเซอร์ ช่วง อินพุต คือ [-inf, inf] และช่วงเอาต์พุตคือ [1, inf]

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 2, 10, float("inf")])
  tf.math.cosh(x) ==> [inf 4.0515420e+03 1.1276259e+00 1.5430807e+00 1.8106556e+00 3.7621956e+00 1.1013233e+04 inf]
  

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : y เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Cosh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

งานสาธารณะ

โคช

 Cosh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const