เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ดีพคัดลอก

#include <array_ops.h>

ทำสำเนาของ x

สรุป

ข้อโต้แย้ง:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • x: เทนเซอร์แหล่งที่มาของประเภท T

ผลตอบแทน:

  • Output : y: Tensor ประเภท T สำเนาของ x รับประกันว่า y ไม่ใช่นามแฝงของ x

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

DeepCopy (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

งานสาธารณะ

ดีพคัดลอก

 DeepCopy(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const