dòng chảy căng:: ôi:: XóaPhiênTensor

#include <data_flow_ops.h>

Xóa tensor được chỉ định bởi phần điều khiển của nó trong phiên.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • xử lý: Xử lý cho một tensor được lưu trữ ở trạng thái phiên.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

DeleteSessionTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

XóaPhiênTensor

 DeleteSessionTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

toán tử::tenorflow::Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const