dòng chảy :: hoạt động :: DeleteSessionTensor

#include <data_flow_ops.h>

Xóa tensor được chỉ định bởi tay cầm của nó trong phiên.

Tóm lược

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • xử lý: Xử lý cho một tensor được lưu trữ trong trạng thái phiên.

Lợi nhuận:

Người xây dựng và Người phá hủy

DeleteSessionTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

Thuộc tính công cộng

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Thuộc tính công cộng

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

DeleteSessionTensor

 DeleteSessionTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

toán tử :: tensorflow :: Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const