เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: การขยาย2D

#include <nn_ops.h>

คำนวณการขยายระดับสีเทาของเทน input 4 มิติและเทน filter ฟิลเตอร์ 3 มิติ

สรุป

เทนเซอร์ input มีรูปร่าง [batch, in_height, in_width, depth] และเทนเซอร์ filter มีรูปร่าง [filter_height, filter_width, depth] กล่าวคือ แต่ละช่องอินพุตจะถูกประมวลผลอย่างเป็นอิสระจากช่องอื่นๆ ด้วยฟังก์ชันการจัดโครงสร้างของตัวเอง เทนเซอร์ output มีรูปร่าง [batch, out_height, out_width, depth] ขนาดเชิงพื้นที่ของเทนเซอร์เอาท์พุตขึ้นอยู่กับอัลกอริธึม padding ขณะนี้เราสนับสนุนเฉพาะ data_format "NHWC" เริ่มต้นเท่านั้น

ในรายละเอียด การขยาย 2 มิติทางสัณฐานวิทยาในระดับสีเทาคือความสัมพันธ์ระหว่างผลรวมสูงสุด (เพื่อความสอดคล้องกับ conv2d เราใช้ตัวกรองที่ไม่มีมิเรอร์):

output[b, y, x, c] =
  max_{dy, dx} input[b,
           strides[1] * y + rates[1] * dy,
           strides[2] * x + rates[2] * dx,
           c] +
        filter[dy, dx, c]

Max-pooling เป็นกรณีพิเศษเมื่อตัวกรองมีขนาดเท่ากับขนาดเคอร์เนลที่รวมพูลและมีเลขศูนย์ทั้งหมด

หมายเหตุเกี่ยวกับความเป็นคู่: การขยาย input โดย filter จะเท่ากับการปฏิเสธการกัดเซาะของ -input โดย filter ที่สะท้อน

ข้อโต้แย้ง:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • อินพุต: 4-D ที่มีรูปร่าง [batch, in_height, in_width, depth]
 • ตัวกรอง: 3 มิติที่มีรูปร่าง [filter_height, filter_width, depth]
 • ความก้าวหน้า: ก้าวของหน้าต่างบานเลื่อนสำหรับแต่ละมิติของเทนเซอร์อินพุต ต้องเป็น: [1, stride_height, stride_width, 1]
 • อัตรา: การก้าวย่างอินพุตสำหรับการขยายทางสัณฐานวิทยาของหลอดเลือด ต้องเป็น: [1, rate_height, rate_width, 1]
 • padding: ประเภทของอัลกอริธึมการเติมที่จะใช้

ผลตอบแทน:

 • Output : 4-D ที่มีรูปร่าง [batch, out_height, out_width, depth]

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Dilation2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, const gtl::ArraySlice< int > & rates, StringPiece padding)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

งานสาธารณะ

การขยาย2D

 Dilation2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 const gtl::ArraySlice< int > & rates,
 StringPiece padding
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const