เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: เอลู

#include <nn_ops.h>

คำนวณเชิงเส้นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล: exp(features) - 1 ถ้า < 0, features มิฉะนั้น

สรุป

ดู การเรียนรู้เครือข่ายเชิงลึกที่รวดเร็วและแม่นยำด้วย Exponential Linear Units (ELU)

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์การเปิดใช้งาน

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Elu (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

คุณลักษณะสาธารณะ

activations
operation

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การเปิดใช้งาน

::tensorflow::Output activations

การดำเนินการ

Operation operation

งานสาธารณะ

เอลู

 Elu(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const