เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ประสบการณ์

#include <math_ops.h>

คำนวณเลขยกกำลังขององค์ประกอบ x ตามลำดับ

สรุป

\(y = e^x\)

ฟังก์ชันนี้จะคำนวณเลขชี้กำลังของทุกองค์ประกอบในเทนเซอร์อินพุต เช่น exp(x) หรือ e^(x) โดยที่ x คือเทนเซอร์อินพุต e หมายถึงเลขของออยเลอร์ และมีค่าประมาณเท่ากับ 2.718281 เอาต์พุต เป็นบวกสำหรับอินพุตจริงใดๆ

 x = tf.constant(2.0)
 tf.math.exp(x) ==> 7.389056

 x = tf.constant([2.0, 8.0])
 tf.math.exp(x) ==> array([7.389056, 2980.958], dtype=float32)
 

สำหรับจำนวนเชิงซ้อน ค่าเลขชี้กำลังจะถูกคำนวณดังนี้:

 e^(x+iy) = e^x * e^iy = e^x * (cos y + i sin y)
 

ลองพิจารณาจำนวนเชิงซ้อน 1+1j เป็นตัวอย่าง e^1 * (cos 1 + i sin 1) = 2.7182818284590 * (0.54030230586+0.8414709848j)

 x = tf.constant(1 + 1j)
 tf.math.exp(x) ==> 1.4686939399158851+2.2873552871788423j
 

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

 • Output : y เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Exp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

งานสาธารณะ

ประสบการณ์

 Exp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const