เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ตัวตน

#include <array_ops.h>

ส่งกลับเทนเซอร์ที่มีรูปร่างและเนื้อหาเหมือนกับเทนเซอร์หรือค่าอินพุต

สรุป

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์เอาท์พุต

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Identity (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

งานสาธารณะ

ตัวตน

 Identity(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const