เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: อิแกมแมค

#include <math_ops.h>

คำนวณฟังก์ชันแกมม่าที่ไม่สมบูรณ์ที่ทำให้เป็นมาตรฐานด้านบน Q(a, x)

สรุป

ฟังก์ชันแกมมาที่ไม่สมบูรณ์และทำให้เป็นมาตรฐานด้านบนถูกกำหนดเป็น:

\(Q(a, x) = Gamma(a, x) / Gamma(a) = 1 - P(a, x)\)

ที่ไหน

\(Gamma(a, x) = int_{x}^{} t^{a-1} exp(-t) dt\)

เป็นฟังก์ชันกามาตอนบนที่ไม่สมบูรณ์

หมายเหตุ เหนือ P(a, x) ( Igamma ) คือฟังก์ชันแกมมาสมบูรณ์ที่ทำให้เป็นมาตรฐานต่ำกว่า

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : z เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Igammac (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
z

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

งานสาธารณะ

อิแกมแมค

 Igammac(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const