เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: IsFinite

#include <math_ops.h>

ส่งคืนองค์ประกอบของ x ที่ จำกัด

สรุป

(numpy) เทียบเท่ากับ np.isfinite

ตัวอย่าง:

x = tf.constant([5.0, 4.8, 6.8, np.inf, np.nan])
tf.math.is_finite(x) ==> [True, True, True, False, False]

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์ y

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

IsFinite (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

หน้าที่สาธารณะ

IsFinite

 IsFinite(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const