เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: L2ขาดทุน

#include <nn_ops.h>

การสูญเสีย L2

สรุป

คำนวณครึ่งหนึ่งของค่าปกติ L2 ของเทนเซอร์โดยไม่มี sqrt :

output = sum(t ** 2) / 2

ข้อโต้แย้ง:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • t: โดยทั่วไปจะเป็น 2 มิติ แต่อาจมีมิติใดก็ได้

ผลตอบแทน:

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

L2Loss (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input t)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

งานสาธารณะ

L2ขาดทุน

 L2Loss(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input t
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const