เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: เข้าสู่ระบบ1p

#include <math_ops.h>

คำนวณลอการิทึมธรรมชาติขององค์ประกอบ (1 + x) ตามลำดับ

สรุป

คือ \(y = (1 + x)\)

ตัวอย่าง:

x = tf.constant([0, 0.5, 1, 5])
tf.math.log1p(x) ==> [0., 0.4054651, 0.6931472, 1.7917595]

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : y เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Log1p (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

งานสาธารณะ

เข้าสู่ระบบ1p

 Log1p(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const