เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: บันทึก

#include <math_ops.h>

คำนวณลอการิทึมธรรมชาติขององค์ประกอบ x

สรุป

คือ \(y = x\)

ตัวอย่าง:

x = tf.constant([0, 0.5, 1, 5])
tf.math.log(x) ==> [-inf, -0.6931472,  0. ,  1.609438]

ข้อโต้แย้ง:

ผลตอบแทน:

  • Output : y เทนเซอร์

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

Log (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

งานสาธารณะ

บันทึก

 Log(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const