เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: LogicalNot

#include <math_ops.h>

ส่งคืนค่าความจริงขององค์ประกอบ NOT x

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • Output : Tensor ประเภท bool มีรูปร่างเหมือนกับ x การปฏิเสธตรรกะของ x

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

LogicalNot (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

หน้าที่สาธารณะ

LogicalNot

 LogicalNot(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const