เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: MatrixDiagPart

#include <array_ops.h>

ส่งคืนส่วนทแยงมุมแบทช์ของเทนเซอร์แบบแบตช์

สรุป

การดำเนินการนี้จะส่งคืนค่าเทนเซอร์ด้วยส่วน diagonal ของ input ช์ ส่วน diagonal คำนวณได้ดังนี้:

สมมติว่า input มีขนาด k [I, J, K, ..., M, N] จากนั้นเอาต์พุตคือเทนเซอร์ของอันดับ k - 1 มีขนาด [I, J, K, ..., min(M, N)] ที่ไหน:

diagonal[i, j, k, ..., n] = input[i, j, k, ..., n, n]

อินพุตต้องเป็นเมทริกซ์เป็นอย่างน้อย

ตัวอย่างเช่น:

# 'input' is [[[1, 0, 0, 0]
        [0, 2, 0, 0]
        [0, 0, 3, 0]
        [0, 0, 0, 4]],
       [[5, 0, 0, 0]
        [0, 6, 0, 0]
        [0, 0, 7, 0]
        [0, 0, 0, 8]]]

and input.shape = (2, 4, 4)

tf.matrix_diag_part(input) ==> [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]]

which has shape (2, 4)

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • อินพุต: อันดับ k เทนเซอร์โดยที่ k >= 2

ผลตอบแทน:

 • Output : เส้นทแยงมุมที่แยกออกมามีรูปร่าง diagonal.shape = input.shape[:-2] + [min(input.shape[-2:])] รูปร่าง diagonal.shape = input.shape[:-2] + [min(input.shape[-2:])]

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

MatrixDiagPart (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

คุณลักษณะสาธารณะ

diagonal
operation

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

เส้นทแยงมุม

::tensorflow::Output diagonal

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

MatrixDiagPart

 MatrixDiagPart(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const