เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: MatrixSetDiagV2

#include <array_ops.h>

ส่งกลับเมทริกซ์เทนเซอร์แบบแบทช์พร้อมค่าแนวทแยงแบบแบทช์ใหม่

สรุป

เมื่อระบุ input และ diagonal การดำเนินการนี้จะส่งคืนเทนเซอร์ที่มีรูปร่างและค่าเดียวกันกับ input ยกเว้นเส้นทแยงมุมที่ระบุของเมทริกซ์ด้านในสุด สิ่งเหล่านี้จะถูกเขียนทับด้วยค่าใน diagonal

input มีขนาด r+1 [I, J, ..., L, M, N] เมื่อ k เป็นสเกลาร์หรือ k[0] == k[1] diagonal จะมีขนาด r [I, J, ..., L, max_diag_len] มิฉะนั้นจะมีขนาด r+1 [I, J, ..., L, num_diags, max_diag_len] num_diags คือจำนวนเส้นทแยงมุม num_diags = k[1] - k[0] + 1 max_diag_len เป็นเส้นทแยงมุมที่ยาวที่สุดในช่วง [k[0], k[1]] , max_diag_len = min(M + min(k[1], 0), N + min(-k[0], 0))

เอาต์พุตเป็นเทนเซอร์ของอันดับ k+1 ที่มีขนาด [I, J, ..., L, M, N] ถ้า k เป็นสเกลาร์หรือ k[0] == k[1] :

output[i, j, ..., l, m, n]
 = diagonal[i, j, ..., l, n-max(k[1], 0)] ; if n - m == k[1]
  input[i, j, ..., l, m, n]       ; otherwise

มิฉะนั้น,

output[i, j, ..., l, m, n]
 = diagonal[i, j, ..., l, diag_index, index_in_diag] ; if k[0] <= d <= k[1]
  input[i, j, ..., l, m, n]             ; otherwise
โดยที่ d = n - m , diag_index = k[1] - d และ index_in_diag = n - max(d, 0)

ตัวอย่างเช่น:

# The main diagonal.
input = np.array([[[7, 7, 7, 7],       # Input shape: (2, 3, 4)
          [7, 7, 7, 7],
          [7, 7, 7, 7]],
         [[7, 7, 7, 7],
          [7, 7, 7, 7],
          [7, 7, 7, 7]]])
diagonal = np.array([[1, 2, 3],        # Diagonal shape: (2, 3)
           [4, 5, 6]])
tf.matrix_set_diag(diagonal) ==> [[[1, 7, 7, 7], # Output shape: (2, 3, 4)
                  [7, 2, 7, 7],
                  [7, 7, 3, 7]],
                 [[4, 7, 7, 7],
                  [7, 5, 7, 7],
                  [7, 7, 6, 7]]]

# A superdiagonal (per batch).
tf.matrix_set_diag(diagonal, k = 1)
 ==> [[[7, 1, 7, 7], # Output shape: (2, 3, 4)
    [7, 7, 2, 7],
    [7, 7, 7, 3]],
    [[7, 4, 7, 7],
    [7, 7, 5, 7],
    [7, 7, 7, 6]]]

# A band of diagonals.
diagonals = np.array([[[1, 2, 3], # Diagonal shape: (2, 2, 3)
            [4, 5, 0]],
           [[6, 1, 2],
            [3, 4, 0]]])
tf.matrix_set_diag(diagonals, k = (-1, 0))
 ==> [[[1, 7, 7, 7], # Output shape: (2, 3, 4)
    [4, 2, 7, 7],
    [0, 5, 3, 7]],
    [[6, 7, 7, 7],
    [3, 1, 7, 7],
    [7, 4, 2, 7]]]

 

Arguments:

 • scope: A Scope object
 • input: Rank r+1, where r >= 1.
 • diagonal: Rank r when k is an integer or k[0] == k[1]. Otherwise, it has rank r+1. k >= 1.
 • k: Diagonal offset(s). Positive value means superdiagonal, 0 refers to the main diagonal, and negative value means subdiagonals. k can be a single integer (for a single diagonal) or a pair of integers specifying the low and high ends of a matrix band. k[0] must not be larger than k[1].

Returns:

 • Output: Rank r+1, with output.shape = input.shape.

Constructors and Destructors

MatrixSetDiagV2(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input input, ::tensorflow::Input diagonal, ::tensorflow::Input k)

Public attributes

operation
output

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

operation

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

งานสาธารณะ

MatrixSetDiagV2

 MatrixSetDiagV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input diagonal,
 ::tensorflow::Input k
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const