เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: ขนาดคิว

#include <data_flow_ops.h>

คำนวณจำนวนองค์ประกอบในคิวที่กำหนด

สรุป

ข้อโต้แย้ง:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • หมายเลขอ้างอิง: หมายเลขอ้างอิงของคิว

ผลตอบแทน:

  • Output : จำนวนองค์ประกอบในคิวที่กำหนด

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

QueueSize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
size

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ขนาด

::tensorflow::Output size

งานสาธารณะ

ขนาดคิว

 QueueSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const