เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ReaderReadUpTo

#include <io_ops.h>

ส่งคืนได้ถึง num_records (คีย์ค่า) ที่สร้างโดย Reader

สรุป

จะยกเลิกคิวจากอินพุตคิวหากจำเป็น (เช่นเมื่อ Reader จำเป็นต้องเริ่มอ่านจากไฟล์ใหม่เนื่องจากเสร็จสิ้นกับไฟล์ก่อนหน้า) อาจส่งคืนน้อยกว่า num_records ก่อนชุดสุดท้าย

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • reader_handle: จัดการกับ Reader
  • Queue_handle: จัดการกับ Queue ด้วยไอเท็มงานสตริง
  • num_records: จำนวนบันทึกที่จะอ่านจาก Reader

ผลตอบแทน:

  • ปุ่ม Output : เทนเซอร์ 1-D
  • ค่า Output : A 1-D tensor

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

ReaderReadUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input queue_handle, :: tensorflow::Input num_records)

คุณลักษณะสาธารณะ

keys
operation
values

คุณลักษณะสาธารณะ

กุญแจ

::tensorflow::Output keys

การดำเนินการ

Operation operation

ค่า

::tensorflow::Output values

หน้าที่สาธารณะ

ReaderReadUpTo

 ReaderReadUpTo(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input queue_handle,
  ::tensorflow::Input num_records
)